Strengthening Ministries Training Institute (SMTI) kondig hiermee met groot genoegdoening en dankbaarheid aan die eerste SMTI 30 uur Bybelse Berading module in Afrikaans.

Strengthening Ministries Training Institute

SMTI se doel is om uitmundendheid in Bybelse Berading in plaaslike kerke in Suid Afrika te bevorder. Dit geskied, enersyds, deur middel van die opleiding en toerusting van pastore/predikante, ouderlinge, diakens, kleingroep-leiers en mentors in die praktiese, teologies-akkurate gebruik van die Bybel en, andersyds, deur die kweek van begrip vir en die soeke na Bybels-gefundeerde oplossings vir mense se diepste probleme. Geestelike groei en bruikbaarheid vir Christus in die Kerk en in die wȇreld word daardeur bevorder.

Die SMTI-program word erken as ‘n gesertifiseerde Bybelse Beradingssentrum en ‘n geakkrediteerde instelling vir die opleiding en sertifisering van Bybelse Beraders deur die Assosiasie van Gesertifiseerde Bybelse Beraders (ACBC – Association of Certified Biblical Counsellors).

Die dosente wat die 30 uur-module in Afrikaans aanbied, is Ds. Kobus Rossouw, Ds. Joseph Oosthuizen en Ds. Sybrand de Swardt. Laasgenoemde is ook die Direkteur van SMTI in Pretoria.

ONS DOELWITTE

 • Om opleiding in Bybelse berading in die taal van die betrokke studente aan te bied
 • Om Christene teen ‘n lae koste in effektiewe dissipelskap op te lei.
 • Om uitmundende opleiding aan aktiewe Bybelse beraders en dissipels te bied.
 • Om teologies-akkurate en praktiese toepassing van Bybelse waarhede aan studente in hulle persoonlike soeke na geestelike groei oor te dra.
 • Om die ewige en gesaghebbende Geskrifte van die Ou- en Nuwe Testament as die enigste bron van waarheid en leer van die saligheid te gebruik.
 • Om die toereikendheid van God se Woord as die enigste bron vir akkurate berading te bevorder

BASIESE OPLEIDINGSKURSUS

 1. Grondslae van Bybelse Berading
  1. Basiese Beginsels van Bybelse Berading
  2. Die Behoefte aan Bybelse berading
  3. Die Definisie en Doel van Bybelse Berading
  4. Progressiewe Heiligmaking
  5. Proses van Bybelse Verandering
  6. Kwalifikasies van ‘n Bybelse Berader
  7. Hantering van Hartkwessies
 2. Paradigmas van Bybelse Verandering
  1. Betrokkenheid (Involvement)
  2. Inspirasie (Inspiration)
  3. Inligting/Inventaris (Inventory)
  4. Interpretasie (Interpretation)
  5. Instruksie/Onderrig (Instruction)
  6. Aansporing/Aanmoediging (Inducement)
  7. Implementering (Implementation)
  8. Integrasie (Integration)
 3. Kritiese Besinning oor Verskillende Teorieë in Berading
  1. Sekulêre en Integrasieteorieë
  2. Wat Maak Bybelse Berading Bybels?
 4. Huweliks- en Gesinsberading
  1. God se doel vir die huwelik
  2. Rolle van die man en vrou
  3. Kommunikasie
  4. Bybelse Seksualiteit
 5. Huweliks- en gesinsonderwerpe
  1. Doel van Ouerskap
  2. Onderrig deur die ouers
  3. Dissipline deur die ouers
 6. Beradingskwessies en -prosedures
  1. Skuld en Berou
  2. Vergifnis
  3. Beproewing en Lyding
  4. Vrees en Angs
  5. Woede
  6. Depressie
  7. Seksuele Sonde
 7. Mediese Probleme in Berading
  1. Fisiese Siekte en Bybelse Berading
  2. Psigotropiese middels en Bybelse Berading
 8. Waarneming en Prakties
  1. Beradings-gevalleboek, Rolspel en ander Gevalle-besprekings

DATUMS

Let wel: Die voltooing van die Basiese Opleidingskursus en kursus-werkstukke via SMTI sal ‘n bydraende rol tot sertifisering deur ACBC speel. Ander kursusse wat voltooi moet word, sluit in: Hoekstene van Bybelse Berading, Paradigmas vir Bybelse Verandering, Huweliks- en Familieberading asook Beradingskwessies en -prosedures. Studente kan binne 4 jaar na die suksesvolle voltooing van die Basiese Opleidingskursus en die gevorderde kursusse hierbo genoem vir sertifisering deur ACBC aansoek doen.

Klasse sal soos volg op Vrydagaande en Saterdae aangebied word,.

 • 6 – 7 Maart
 • 13 – 14 Maart
 • 20 – 21 Maart

TYE

Vrydagaande: 18:00 – 21:00

Saterdae: 9:00 – 17:00

KOSTE — SMTI 30 UUR BYBELSE BERADING

Die kursusgelde van R950 sluit die volgende in:

 • Alle lesings
 • Elektroniese leerplan
 • Ligte verversings Vrydagaande en deur die dag op Saterdae
 • Middagetes op Saterdae

ADRES WAAR DIE LESINGS GAAN PLAASVIND

Gereformeerde Kerk Rietvallei,

Umgenistraat 359, Erasmuskloof, Pretoria.

 

REGISTRASIE

Om te registreer vir die SMTI 30 Uur Bybelse Berading Module, volg die instruksies op die registrasieform:

REGISTREER

 

NAVRAE

   

  ACBC Africa